Prieskum odhaľuje paradoxy, ktoré vyvstávajú organizáciám pri riešení výziev multi-cloudového prostredia

S rastúcou rýchlosťou presunu do cloudu, sú zrejmejšie tiež nielen výhody, ale aj výzvy spojené s multi-cloudovými prostrediami. Niet pochýb, že nasadenie viac cloudov dnes hrá zásadnú úlohu všade od interných obchodných potrieb až po iniciatívy v oblasti digitálnej transformácie – je však nevyhnutné, aby IT zabezpečilo efektívny vhľad, správu, zabezpečenie a kontrolu naprieč verejnými aj súkromnými cloudy. Z multi-cloudu sa totiž stáva štandardné prostredie pre IT i prevádzku.

Na riešenie týchto výziev sú nutne potrebné stratégie. S tým môže pomôcť Polynimbus Secure Application Services blueprint, ktorý pomáha znížiť riziko multi-cloudových prostredí, a s tým spojené prevádzkové výzvy, pomáha zlepšiť dodržiavanie zhody s predpismi, zabezpečiť potreby DevOps a SecOps a celkovo znížiť tlak na IT personál.

Pre získanie prehľadu o súčasnom stave a budúcom smerovaní multi-cloudových implementácií sa A10 Networks spojila so sieťou Business Performance Innovation (BPI) Network, s ktorou uskutočnila globálny prieskum medzi IT a obchodnými manažérmi. Zistenia odhaľujú pohľad na rýchlo sa vyvíjajúci stav adopcie multi-cloudu, praktiky riadenia a platformy, ktoré budú v najbližších rokoch formovať IT. Niektoré zistenia sú v súlade s tým, čo by ste očakávali, ale iná odhaľujú skutočný stav zavedenia multi-cloudu, a s tým spojený určitý paradox.

Konsenzus pro multi-cloud

Multi-cloud sa stal rýchlo štandardom moderného IT, pričom 65 percent respondentov z prieskumu už používa dve alebo viac verejných cloudových platforiem. A nejde iba o pilotné projekty alebo ojedinelé prípady; polovica spoločností v správe presunula najmenej 30 percent svojich podnikových aplikácií do cloudu a 35 percent migrovalo viac ako polovicu.

Táto masová migrácia je pochopiteľná. Dnešné verejné cloudové platformy a súkromné cloudové technológie ponúkajú organizáciám, ktoré sa snažia doplniť alebo prekonať obmedzenia tradičné infraštruktúry, širokú škálu možností. Respondenti prieskumu vyjadrili želanie využiť túto flexibilitu na riešenie rovnako širokej škály priorít a prípadov použitia vrátane urýchlenie digitálnej transformácie, zlepšenie výpočtovej a nákladovej efektívnosti, splnenie regulačných požiadaviek a zvýšenie výkonu, škálovateľnosti a spoľahlivosti.

Prijatie prístupu založeného na väčšom počte cloudov môže znásobiť účinnosť tejto stratégie. Distribuovaním svojich cloudových prostriedkov, softvéru, aplikácií a dát do rôznych cloudových prostredí a poskytovateľov môžu organizácie získať najvhodnejšie riešenie pre každý prípad použitia a každú pracovnú záťaž – túto výhodu uvádzala viac ako tretina respondentov.

Riešenie výziev multi-cloudových prostredí

Rozpoznanie potenciálnych výhod multi-cloudových prostredí je tá ľahšia časť. Realizácia je už iný príbeh. Väčšina skúmaných organizácií uvádza hlavné výzvy v oblasti riadenia nákladov a zložitosti, zlepšovanie viditeľnosti a integrácie, zabezpečenie flexibility a presadzovaní najlepších postupov v používaných cloudových prostrediach.

Mnohí problémy pripisujú nedostatkom svojich dodávateľov. Iba 9 percent respondentov je veľmi spokojných so svojimi súčasnými bezpečnostnými riešeniami pre multi-cloudy – zatiaľ čo štyrikrát toľko vidí potrebu významných zlepšenie. Akých? Medzi hlavné citované požiadavky patrí centralizovaná viditeľnosti a analytika zabezpečenia a výkonu (56 percent), automatizované nástroje pre zníženie doby odozvy a nákladov (54 percent) a centralizovaná správa (50 osôb). Tieto úvahy by sa mali premietnuť do vývoja Polynimbus prevádzkového modelu pre funkčné multi-cloudové stratégie.

Vzhľadom k tomu, že sa cenné zákaznícke dáta a firemné duševné vlastníctva presúvajú do verejných cloudových prostredí, je kľúčovou oblasťou záujmu pochopiteľne bezpečnosť. Opýtaní predstavitelia IT a biznisu uviedli, že je potrebná centralizovaná autentizácia (62 percent), čo je základná schopnosť zabezpečiť účinnú kontrolu nad tým, ktorí používatelia, správcovia a systémy môžu pristupovať k rôznym aktívam v cloudoch. Často boli spomenuté centralizované bezpečnostné politiky (46 percent), webové aplikačné firewally (40 percent) a robustná ochrana pred DDoS (33 percent), rovnako ako potreba škálovateľnejších, vysoko výkonných bezpečnostných riešení. Opäť tieto funkcie by mali byť nutnou súčasťou celého bezpečnostného stacku vrátane Application Delivery Controlleru (ADC) a load-balancingu.

Multi-cloudový paradox – silné výsledky, pokračujúce investície a nedostatočne vnímaný úspech

Hoci väčšina organizácií zatiaľ plne nevníma výhody plynúce z používania multi-cloudov, už vidí prísľub multi-cloudové stratégie. Takmer dve tretiny respondentov poukázali na redundanciu obnovy po havárii pri použití viacerých dodávateľov, zatiaľ čo zhruba polovica volala po optimalizácii nákladov a výkonu.

Tieto závery odôvodňujú organizáciám pokračovanie a rozširovanie ich multi-cloudové stratégie. Celých 85 percent respondentov v posledných dvoch rokoch pokročilo v zavádzaní cloudov, vrátane viac ako polovice vykazujúce významný pokrok a takmer pätiny, ktorá agresívne prešla na stratégiu cloud-first. Celých 84 percent opýtaných vedúcich pracovníkov v oblasti IT a obchodu plánuje v nadchádzajúcich dvoch rokoch zvýšiť využívanie verejných a súkromných cloudov, pričom väčšina z nich buď očakáva zavedenie ďalších cloudov, alebo je tomu otvorená.

V čom je teda onen paradox? Kým výdavky a adopcie cloudu rastú, iba 11 percent respondentov sa domnieva, že sú veľmi úspešní z pohľadu získaných prínosov multi-cloud computingu. To je dosť málo. Aj keď sú multi-cloudove stratégie relatívne novinkou, až tak nové nie sú. To ukazuje na jasnú potrebu zamerať sa na prevádzkovú efektivitu cloudu a spôsob, ako to dosiahnuť, je prevádzkovanie cloudov tak, ako sme prevádzkovali dátové centrá.

Polynimbus Secure Application Service blueprint načrtáva, aké výhody IT prevádzky a biznisu prináša zabezpečenie, dostupnosť, štandardizácia a automatizácia. Vďaka tomu môžu napĺňať plány digitálnej transformácie, získať potrebnú agilitu a prispôsobiť sa potrebám a cieľom biznisu.

Ak sa chcete dozvedieť viac o multi-cloudu, trendoch adopcie, výzvach a výhodách, vrátane najbežnejších modelov implementácie, riešenie kontajnerov a možných dôsledkoch príchodu sietí 5G, prečítajte si kompletný report „Mapping the Multi-Cloud Enterprise: Next Steps in Optimizing Business & IT Agility, Efficiency & Security.“


Autor: Paul Nicholson, A10 Networks
Preklad a úpravy: Jan Mazal, VPGC
Zdroj: A10 Networks – Managing Multi-cloud Chaos