Podniky dnes závisia na svojich sieťach viac ako inokedy. Trendy, ako je mobilné širokopásmové pripojenie, multi-cloud, hybridný cloud, virtualizácie, práce na diaľku a bring your own device (BYOD), umožňujú zamestnancom pracovať takmer odkiaľkoľvek – ak majú spoľahlivé pripojenie. To vyvíja obrovský tlak na IT, aby zabezpečilo vysokú dostupnosť kritických aplikácií, ako sú ERP, komunikačné a kooperačné systémy a infraštruktúra virtuálnych desktopov (VDI).

Aj ten najrobustnejší a najspoľahlivejší softvér a systémy môžu niekedy zlyhať. Aby sa predišlo výpadkom a prestojom, potrebuje IT nasadiť vysoko dostupnú architektúru, ktorá je postavená na redundancii a odolnosti voči chybám, a umožní tak nepretržitú prevádzku a rýchle zotavenie po havárii. To platí pre všetky prvky dátového centra – od vysokej dostupnosti pre aplikácie až po vysokú dostupnosť load balancerov alebo Application Delivery Controllerov (ADC), ktoré riadia sieťovú prevádzku vo vnútri a naprieč vašimi dátovými centrami.

Význam vysokej dostupnosti pre load balancer alebo Application Delivery Controller

Vysoká dostupnosť začína identifikáciou a odstránením jednotlivých bodov, ktoré by mohli spôsobiť prerušenie služby, vo vašej infraštruktúre ­– napríklad nasadením redundantných komponentov či prvkov, ktoré zaistia odolnosť voči chybám v prípade zlyhania jedného zo zariadení. Vyrovnávanie záťaže, či už poskytované prostredníctvom samostatného zariadenia alebo ako funkciou ADC, tento proces uľahčuje kontrolami stavu serverov, detekovaním potenciálnych zlyhaní a presmerovaním prevádzky podľa potreby. Tým sa zaistí nepretržité poskytovanie služieb.

Aj keď je samotné zaistenie odolnosti serverov samozrejme zásadné, architektúra vysokej dostupnosti musí brať do úvahy aj samotnú vrstvu vyrovnávania zaťaženia. Pokiaľ nebude schopná efektívne vykonávať svoju funkciu, sú servery pod ňou umiestnené vystavené riziku preťaženia, čo potenciálne ohrozuje ich vlastný stav, výkon a dostupnosť aplikácií. Preto je redundancia pre load balancer alebo ADC rovnako dôležitá ako pre akúkoľvek inú súčasť dátového centra.

Rovnako ako u klastra serverov s vysokou dostupnosťou (HA clusterov) existuje niekoľko spôsobov, ako možno load balancery alebo ADC nasadiť pre zaistenie vysokej dostupnosti, vrátane:

 • Active-standby – najbežnejšia konfigurácia, kedy model aktívneho pohotovostného režimu zahŕňa plne redundantnú inštanciu každého ADC, ktorý je prepnutý do online módu len v prípade zlyhania primárneho uzla. Každý aktívny ADC možno konfigurovať inak, aj keď každý pár aktívneho a standby ADC zdieľa rovnakú konfiguráciu.
 • Active-active – V tomto modeli je pre rutinné použitie nasadených viac podobne nakonfigurovaných ADC. V prípade, že jeden uzol zlyhá, jeho prevádzku prevezme jeden alebo viacero zostávajúcich uzlov a zaťaženie je kompenzované podľa potreby pre zaistenie konzistentnej služby. Tento prístup predpokladá, že v klastri bude k dispozícii dostatočná kapacita, aby fungoval, aj keď jeden ADC nie je k dispozícii.
 • N+1 – Poskytuje redundanciu pri nižších nákladoch ako active-standby režim, konfigurácia N+1 obsahuje jeden alebo viac ďalších ADC, ktoré môžu byť prepnuté do online módu v prípade zlyhania ktoréhokoľvek z primárnych ADC.

V každom prípade rýchle prevzatie služieb pri zlyhaní umožňuje odolnosť proti chybám a zotavenie load balancingu po havárii, takže výpadok neovplyvní výkon aplikácií ani ich dostupnosť. Správa prevádzky a prevzatie služieb pri zlyhaní je obvykle riadená pomocou verzie Virtual Router Redundancy Protocolu.

Kľúčové funkcie vysokej dostupnosti pre load balancer/ADC

Okrem zaistenia vysokej dostupnosti vášho ADC by ste sa mali tiež uistiť, že ADC poskytuje vysokú dostupnosť aplikácií, ktorých prevádzka spravuje. V prípade zlyhania servera môže ADC presmerovať prevádzku na iný dostupný server v klastri. Medzi kľúčové funkcie, ktoré túto funkciu umožňujú, patria:

 • Metódy vyvažovania záťaže ­– Existuje niekoľko metód, ktoré možno použiť pre výber servera, vrátane round robin, least connections, weighted round robin, weighted least connection, fastest response a ďalších. Váš ADC by mal ponúkať všetky tieto možnosti, aby vo vašom prostredí umožnil zvoliť najvhodnejšiu konfiguráciu.
 • Monitorovanie stavu – Pre zaistenie rýchleho prevzatia služieb pri zlyhaní s malým alebo žiadnym prestojom by mal byť stav servera priebežne vyhodnocovaný na základe viacerých ukazovateľov, vrátane:
  • Časovej rady celkových bajtov dovnútra a von z každého servera
  • Časovej rady prenosových rýchlostí (v Mbps) dovnútra a von z každého servera
  • Percentá chybového prenosu v rozsahu
  • Počtu dobrých pripojení SSL
  • Priemerné latencie aplikačného servera podľa služby
  • Latencie SRTT na strane klienta, max., min. a priemer v časovej rade
  • Vlastnej kontroly stavu, ako je meranie času odozvy pre špecifické otázky SQL databázy

Ako A10 Networks umožňujú load balancing s vysokou dostupnosťou

Riešenie A10 Thunder ADC pre doručovanie a vyvažovanie záťaže aplikácií umožňuje dosiahnutie vysokej dostupnosti prostredníctvom sady funkcií ako pre load balancing serverov, tak pre globálny server load balancing.


Zdroj: A10 Networks
Preklad a úpravy: Jan Mazal, VPGC