Průzkum odhaluje paradoxy, které vyvstávají organizacím při řešení výzev multi-cloudového prostředí

S rostoucí rychlostí přesunu do cloudu, jsou zřejmější také nejen výhody, ale i výzvy spojené s multi-cloudovými prostředími. Není pochyb, že nasazení více cloudů dnes hraje zásadní roli všude od interních obchodních potřeb až po iniciativy v oblasti digitální transformace – je však nezbytné, aby IT zajistilo efektivní vhled, správu, zabezpečení a kontrolu napříč veřejnými i soukromými cloudy. Z multi-cloudu se totiž stává standardní prostředí pro IT i provoz.

K řešení těchto výzev jsou nutně zapotřebí strategie. S tím může pomoci Polynimbus Secure Application Services blueprint, který pomáhá snížit riziko multi-cloudových prostředí, a s tím spojené provozní výzvy, pomáhá zlepšit dodržování shody s předpisy, zajistit potřeby DevOps a SecOps a celkově snížit tlak na IT personál.

Pro získání přehledu o současném stavu a budoucím směřování multi-cloudových implementací se A10 Networks spojila se sítí Business Performance Innovation (BPI) Network, se kterou provedla globální průzkum mezi IT a obchodními manažery. Zjištění odhalují pohled na rychle se vyvíjející stav adopce multi-cloudu, praktiky řízení a platformy, které budou v nadcházejících letech utvářet IT. Některá zjištění jsou v souladu s tím, co byste očekávali, ale jiná odhalují skutečný stav zavedení multi-cloudu, a s tím spojený určitý paradox.

Konsenzus pro multi-cloud

Multi-cloud se stal rychle standardem moderního IT, přičemž 65 procent respondentů z průzkumu již používá dvě nebo více veřejných cloudových platforem. A nejde pouze o pilotní projekty nebo ojedinělé případy; polovina společností ve zprávě přesunula nejméně 30 procent svých podnikových aplikací do cloudu a 35 procent migrovalo více než polovinu.

65 percent of survey respondents already using two or more public cloud platforms
Zdroj: A10 Networks

Tato masová migrace je pochopitelná. Dnešní veřejné cloudové platformy a soukromé cloudové technologie nabízejí organizacím, které se snaží doplnit nebo překonat omezení tradiční infrastruktury, širokou škálu možností. Respondenti průzkumu vyjádřili přání využít tuto flexibilitu k řešení stejně široké škály priorit a případů použití včetně urychlení digitální transformace, zlepšení výpočetní a nákladové efektivity, splnění regulačních požadavků a zvýšení výkonu, škálovatelnosti a spolehlivosti.

Přijetí přístupu založeného na větším počtu cloudů může znásobit účinnost této strategie. Distribuováním svých cloudových prostředků, softwaru, aplikací a dat do různých cloudových prostředí a poskytovatelů mohou organizace získat nejvhodnější řešení pro každý případ použití a každou pracovní zátěž – tuto výhodu uváděla více než třetina respondentů.

Řešení výzev multi-cloudových prostředí

Rozpoznání potenciálních výhod multi-cloudových prostředí je ta lehčí část. Realizace je už jiný příběh. Většina zkoumaných organizací uvádí hlavní výzvy v oblasti řízení nákladů a složitosti, zlepšování viditelnosti a integrace, zajištění flexibility a vynucování osvědčených postupů v používaných cloudových prostředích.

Mnozí problémy připisují nedostatkům svých dodavatelů. Pouze 9 procent respondentů je velmi spokojeno se svými současnými bezpečnostními řešeními pro multi-cloudy – zatímco čtyřikrát tolik vidí potřebu významných zlepšení. Jakých? Mezi hlavní citované požadavky patří centralizovaná vizibilita a analytika zabezpečení a výkonu (56 procent), automatizované nástroje pro snížení doby odezvy a nákladů (54 procent) a centralizovaná správa (50 osob). Tyto úvahy by se měly promítnout do vývoje Polynimbus provozního modelu pro funkční multi-cloudové strategie.

Vzhledem k tomu, že se cenná zákaznická data a firemní dušení vlastnictví přesouvají do veřejných cloudových prostředí, je klíčovou oblastí zájmu pochopitelně bezpečnost. Dotázaní představitelé IT a byznysu uvedli, že je nutná centralizovaná autentizace (62 procent), což je základní schopnost zajistit účinnou kontrolu nad tím, kteří uživatelé, správci a systémy mohou přistupovat k různým aktivům v cloudech. Často byly zmíněny centralizované bezpečnostní politiky (46 procent), webové aplikační firewally (40 procent) a robustní ochrana před DDoS (33 procent), stejně jako potřeba škálovatelnějších, vysoce výkonných bezpečnostních řešení. Opět tyto funkce by měly být nutnou součástí celého bezpečnostního stacku včetně Application Delivery Controlleru (ADC) a load-balancingu.

Multi-cloudový paradox – silné výsledky, pokračující investice a nedostatečně vnímaný úspěch

Přestože většina organizací dosud plně nevnímá výhody plynoucí z používání multi-cloudů, již vidí příslib multi-cloudové strategie. Téměř dvě třetiny respondentů poukázaly na redundanci obnovy po havárii při použití více dodavatelů, zatímco zhruba polovina volala po optimalizaci nákladů a výkonu.

Tyto závěry odůvodňují organizacím pokračování a rozšiřování jejich multi-cloudové strategie. Celých 85 procent respondentů v posledních dvou letech pokročilo v zavádění cloudovů, včetně více než poloviny vykazující významný pokrok a téměř pětiny, která agresivně přešla na strategii cloud-first. Celých 84 procent dotázaných vedoucích pracovníků v oblasti IT a obchodu plánuje v nadcházejících dvou letech zvýšit využívání veřejných a soukromých cloudů, přičemž většina z nich buď očekává zavedení dalších cloudů, nebo je tomu otevřena.

85 percent of respondents have advanced their company’s cloud commitment over the past two years
Zdroj: A10 Networks

V čem je tedy onen paradox? Zatímco výdaje a adopce cloudu rostou, pouze 11 procent respondentů se domnívá, že jsou velmi úspěšní z pohledu získaných přínosů multi-cloud computingu. To je dost málo. I když jsou multi-cloudové strategie relativně novinkou, až tak nové nejsou. To ukazuje na jasnou potřebu zaměřit se na provozní efektivitu cloudu a způsob, jak toho dosáhnout, je provozování cloudů tak, jako jsme provozovali datová centra.

Polynimbus Secure Application Service blueprint nastiňuje, jaké výhody IT provozu a byznysu přináší zabezpečení, dostupnost, standardizace a automatizace. Díky tomu mohou naplňovat plány digitální transformace, získat potřebnou agilitu a přizpůsobit se potřebám a cílům byznysu.

Chcete-li se dozvědět více o multi-cloudu, trendech adopce, výzvách a výhodách, včetně nejběžnějších modelů implementace, řešení kontejnerů a možných důsledcích příchodu sítí 5G, přečtěte si kompletní report: „Mapping the Multi-Cloud Enterprise: Next Steps in Optimizing Business & IT Agility, Efficiency & Security.“


Autor: Paul Nicholson, A10 Networks
Překlad a úpravy: Jan Mazal, VPGC
Zdroj: A10 Networks – Managing Multi-cloud Chaos